Nasledovné informácie sa týkajú výstavby českej rýchlostnej cesty R48, konkurenčnej trasy k diaľnici bližšie naokolo D1, pokiaľ je ponímaná ako súčasť medzinárodného koridora do Poľska, a najmä konkurenčnej trasy zbytočnej diaľnice D3 do poľských lesov, lúk a polí.

Trasa R48: Križovatka s D47 (budúca česká D1) medzi Hranicami na Morave a Belotínom - Nový Jičín - Friedok-Miestok - Český Tešín. Celá trasa vedie v nadmorských výškach 200 až 400 metrov a nie sú potrebné žiadne veľké zemné práce, estakády, tunely v rozsahu porovnateľnom s hrubým národným dôchodkom celej krajiny, ako tomu je pri výstavbe na slovenskej strane.

Takto budú vedľa seba hneď tri trasy vedúce do Poľska: diaľnica D47 (pod dokončení sa má premenovať na D1) Praha - Brno - Ostrava - Bohumín (-poľská diaľnica), rýchlostná cesta R48 Belotín - Český Tešín a zbytočná diaľnica kysuckými lazmi do poľských lesov, lúk a polí, slovenská D3, na ktorú sa z poľskej strany pripojí rýchlostná cesta v pol profile.

Informácie pochádzajú z Riaditeľstva českých ciest a diaľnic, datované december 2005.


Projekt číslo Lokace Typ Maximální uznatelné náklady Maximální grant FS Podíl FS na uznatel. nákladech Smluvní cena za práce Smluvní cena za supervizi Celkem práce + supervize Stav
2000/CZ/16/P/PT/003 Frýdek Místek – Dobrá modernizace silnice R48 33,986,128 20,391,677 60 % 40,341,295 810,637 41,151,931 realizace dokončena (30/11/2004)
2000/CZ/16/P/PT/001 obchvat Bělotína modernizace silnice R48 28,528,535 17,117,121 60 % 34,867,904 747,903 35,615,807 probíhá realizace; předpokládané ukončení 05/08/07
2001/CZ/16/P/PT/012 Dobrá – Tošanovice modernizace silnice R48 32,996,127 19,797,676 60 % 37,399,760 665,436 38,065,196 probíhá realizace; předpokl. ukončení 01/2007
2004/CZ/16/C/PT/004 Dálnice D1, úsek Kroměříž východ-západ výstavba dálnice 51,457,000 39,107,320 76% 29,184,064 352,360 29,536,424 smlouva podepsána 28/01/05; zahájení staveb. prací 03/2005; předpokl. ukončení 09/2008
2004/CZ/16/C/PT/001 R48 Tošanovice-Žukov modernizace silnice R48 48,766,000 37,062,160 60% 48,414,186 332,929 48,747,115 smlouva podepsána 03/12/04; předpokl. ukončení 12/2007


Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

 

Název projektu: R48 – Obchvat Bělotína

 

Program: Fond soudržnosti

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je odklonění tranzitní dopravy z centra Bělotína a odstranit tak úzké místo na stávajícím průjezdu. Obchvatem se tak zvýší plynulost dopravy a sníží se doba přepravy v této oblasti.

 

Stručná anotace projektu:

Míra spolufinancování z FS činí u tohoto projektu 60 % a maximální částka pomoci je stanovena na 17 117 121 EUR.

Projekt je součástí rychlostní silnice R48, která představuje 86 km dlouhou komunikaci sloužící jako napojení na hlavní trasu z Prahy přes Brno k polské hranici. Projekt je situován na VI. multimodálním koridoru spojujícím Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Projekt zahrnuje výstavbu nové rychlostní silnice kategorie R 22,5/100 v délce 2,1 km. Jedná se o čtyřpruhovou vozovku, která umožní tranzitní dopravu po obchvatu obce Bělotína. Navržená silnice bude vedena částečně po vysokém  násypu a částečně po 580 m dlouhém viaduktu přes zemědělskou půdu, jezero a přes železniční trať. Projekt také tvoří několik nových připojovacích silnic, tři mostní objekty a úpravy přilehlých silnic.

 

Fotodokumentace:

 

 

hlavní stavební objekt – estakáda – provádění bednění mostovky


 Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

 

Název projektu: R48 – Frýdek-Místek – Dobrá

 

Program: Fond soudržnosti

 

Cíl projektu:

Projekt umožní, aby tranzitní doprava z dálnice D1 a směřující do Ostravy a Polska projížděla méně obydlenou oblastí Frýdku-Místku a vyhnula se Dobré.

Zároveň se tak zlepší současná neuspokojivá situace v místním provozu, bezpečnosti chodců a kvalitě životního prostředí.

Odkloněním tranzitní dopravy z Frýdku-Místku a Dobré se zlepší plynulost provozu a sníží doba přepravy.

 

Stručná anotace projektu:

Míra spolufinancování z FS činí u tohoto projektu 60 % a maximální částka pomoci je stanovena na 20 391 677 EUR.

Projekt je součástí rychlostní silnice R48, která představuje 86 km dlouhou komunikaci sloužící jako napojení na hlavní trasu z Prahy přes Brno k polské hranici. Projekt je situován na VI. multimodálním koridoru spojujícím Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Projekt zahrnuje výstavbu čtyřpruhové rychlostní silnice se středním dělícím pruhem v délce 5,24 km, v kategorii R22,5/100, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, 11 mosty, 1 lávkou pro pěší a s podchodem a několik přeložek inženýrských sítí. Projekt zahrnuje také výstavbu protihlukových stěn o ploše 25 000 m2, 9 opěrných zdí, 18 km svodidel a zábradlí. Stavba si vyžádá demolici 20 objektů.

Realizace tohoto projektu již byla ukončena.

 

Fotodokumentace:

 

 

pohled na dokončenou hlavní trasu stavby před prováděním vodorovného dopravního značení


 Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

 

Název projektu: R48 – Dobrá – Tošanovice – Žukov, úsek Dobrá - Tošanovice

 

Program: Fond soudržnosti

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vystavět silniční komunikaci, která bude mít dostatečnou kapacitu na pokrytí velkého nárůstu provozu od počátku 90. let. Zároveň se výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu.

Projekt zlepší propojenost sítě TEN-T a současně dopravní, tranzitní a bezpečnostní podmínky na VI. multimodálním koridoru.

 

Stručná anotace projektu:

Míra spolufinancování z FS činí u tohoto projektu 60 % a maximální částka pomoci je stanovena na 32 996 127 EUR.

Projekt je součástí rychlostní silnice R48, která představuje 86 km dlouhou komunikaci sloužící jako napojení na hlavní trasu z Prahy přes Brno k polské hranici. Projekt je situován na VI. multimodálním koridoru spojujícím Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Projekt zahrnuje výstavbu silnice o délce 6,880 km v kategorii R 22,5/100. Projekt zajistí rozdělení dopravního zatížení, snížení počtu nehod a zlepšení životního prostředí pro obyvatele podél existující silnice I/48. Navržení trasy vyvolalo nutnost vybudování 12 mostních objektů na silnici a 6 na objektech křižujících hlavní trasu. Na základě posouzení hlukové studie bylo navrženo vybudovat protihlukové stěny v celkovém rozsahu 9 500m2. Bude provedena demolice 6ti objektů.

 

Fotodokumentace:

 

 

cementobetonový kryt vozovky hlavní trasy

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

 

Název projektu: R48 – Dobrá – Tošanovice – Žukov, úsek Tošanovice – Žukov

 

Program: Fond soudržnosti

 

Cíl projektu:

Rychlostní komunikace R48 představuje významné národní a mezinárodní spojení, zejména mezi ČR a Polskem. Projekt zlepší propojenost sítě TEN-T a současně dopravní, tranzitní a bezpečnostní podmínky na VI. multimodálním koridoru.

Doba přepravy mezi severní a jižní Moravou a rovněž Rakouskem a Polskem se výrazně zkrátí.

 

Stručná anotace projektu:

Míra spolufinancování z FS činí u tohoto projektu 76 % a maximální částka pomoci je stanovena na 37 062 160 EUR.

Projekt je součástí rychlostní silnice R48, která představuje 86 km dlouhou komunikaci sloužící jako napojení na hlavní trasu z Prahy přes Brno k polské hranici. Projekt je situován na VI. multimodálním koridoru spojujícím Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Účelem stavby je vybudování komunikace s cementobetonovým krytem kategorie R22,5/100 v celkové délce 7,850 km. Projekt zahrnuje výstavbu mostů, silnic, místních a obslužných komunikací, zárubních zdí, inženýrských sítí a geometrické plány. Stěžejním objektem stavby je výstavba silničního mostu – estakády o 13 polích přes údolí řeky Stonávky v celkové délce 727,75 m.

 

 

Fotodokumentace:

 

 

úprava pláně hlavní trasy

 

 

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

 

Název projektu: Dálnice D1 – úsek 0134.3 Kroměříž východ –Kroměříž západ

 

Program: Fond soudržnosti

 

Cíl projektu:

Rozvoj dálniční sítě v České republice a zlepšení kvality dopravní infrastruktury ve zlínském regionu. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkrácení doby přepravy.

Přispění k implementaci prioritního projektu na VI. multimodálním koridoru, osa Gdansk-Brno/Bratislava – Vídeň, který je definován rozhodnutím Komise č. 884/2004.

 

Stručná anotace projektu:

Míra spolufinancování z FS činí u tohoto projektu 76 % a maximální částka pomoci je stanovena na 39 107 320 EUR.

Účelem stavby je vybudování čtyřpruhové kapacitní komunikace kategorie D26,5/120, která umožní převést vysoké intenzity silniční dopravy z komunikací vedených zástavbou Kroměříže a všech dalších obcí na stávající trase silnice I/47 v okrese Kroměříž.

Projekt zahrnuje výstavbu úseku dálnice v délce 3 km a tvoří severní obchvat města Kroměříže. Povrch komunikací je navržen živičný. V rámci stavby bude vybudováno 7 mostů délky od 209 m do 130 m, 4 betonové opěrné zdi o celkové délce 783 m, přeložky stávajících komunikací, vodohospodářské objekty, vegetační úpravy a rekultivace. Pro minimalizaci vlivů na životní prostředí budou vybudovány 2 protihlukové zdi a další protihluková opatření.

 

Fotodokumentace:

 

 

provádění základů pod hladinou řeky Moravy - mostní objekt na hlavní trase